top of page

מהנדס/ת כימיה לאגף איכות הסביבה

אחריות כוללת ליישום הדרישות בתחום איכות הסביבה כפועל יוצא של היתרים, רישיונות, מבדקים וניהול הקשר אל מול אנשי הייצור והאחזקה בנושאי איכות הסביבה.
מהנדס.ת בפועל בפרויקטים עם אוריינטציה סביבתית .
תחומי אחריות וסמכויות :
יישום התנאים הסביבתיים מכוח ההיתרים, רישיונות ואישורים
פיקוח על פליטות המפעל לאוויר, ים, ומניעת זיהום קרקעות ומים.
תיאום פעילות המפעל בכל האמור להגשת בקשות למתן רישיונות, היתרים ואישורים
ליווי תהליכים חדשים במפעל כגון הרצה או שדרוג
השתתפות בפעילות של הייצור והאחזקה באזורים שיוגדרו מעת לעת .
השתתפות בסקרי סיכונים כנציג איכות סביבה

אחריות כוללת ליישום הדרישות בתחום איכות הסביבה כפועל יוצא של היתרים, רישיונות, מבדקים וניהול הקשר אל מול אנשי הייצור והאחזקה בנושאי איכות הסביבה.

מהנדס.ת בפועל בפרויקטים עם אוריינטציה סביבתית .

תחומי אחריות וסמכויות :

יישום התנאים הסביבתיים מכוח ההיתרים, רישיונות ואישורים

פיקוח על פליטות המפעל לאוויר, ים, ומניעת זיהום קרקעות ומים.

תיאום פעילות המפעל בכל האמור להגשת בקשות למתן רישיונות, היתרים ואישורים

ליווי תהליכים חדשים במפעל כגון הרצה או שדרוג

השתתפות בפעילות של הייצור והאחזקה באזורים שיוגדרו מעת לעת .

השתתפות בסקרי סיכונים כנציג איכות סביבה

דרישות:

מהנדס.ת כימיה או איכות סביבה. בקיאות ושליטה בתהליכי ייצור. יכולת להציע תהליכים למניעה, שלילה, צמצום ומחזור פסולות יכולת לנהל את החומרים המסוכנים במפעל בקיאות במדדים השונים בפליטות המפעל על פי היתרי הרשויות יכולת ניסוח גבוהה בכתב ובע"פ

סוג משרה:

היקף משרה:

מיקום:

אשדוד

הגש מועמדות
bottom of page